IAPLC badge

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018


Πόσο σημαντικός είναι στην πραγματικότητα, 
ο τρόπος που σκεφτόμαστε για την ζωή μας, τις πράξεις μας 
και τελικά την ευτυχία μας; 
Καθοδηγούν οι σκέψεις μας την ευτυχία ή την δυστυχίας μας;
Ε ναι, λοιπόν - έτσι είναι: 
η εσωτερική μας πραγματικότητα καθορίζει την εξωτερική! 
Πιστέψτε το!

Διότι, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και άρα προσλαμβάνουμε τις εξωτερικές καταστάσεις – αυτά που μας συμβαίνουν ή παρατηρούμε στο περιβάλλον μας - εξαρτάται άμεσα και κυρίως από τον τρόπο που σκεφτόμαστε για αυτές. 
Τα γεγονότα και οι καταστάσεις της εξωτερικής πραγματικότητας είναι βασικά άχρωμα και ουδέτερα.
Αντιθέτως, οι σκέψεις μας και οι αντιλήψεις μας για αυτά τα κάνουν καλά η κακά, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Το καλό/κακό, ευχάριστο/δυσάρεστο, οδυνηρό ή μη, είναι καταστάσεις του νου. Στην ουσία, είναι η ψυχική μας διάθεση που την προβάλουμε πάνω στα γεγονότα μετατρέποντας τα σε θετικά ή αρνητικά.
Είναι η ποιότητα των σκέψεων μας που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας 
και όχι το αντίστροφο. 
Με τον ίδιο τρόπο, τα όσα μας συμβαίνουν στη ζωή είναι αποτέλεσμα της ψυχικής μας κατάστασης 
και δεν είναι η ψυχική μας κατάσταση αποτέλεσμα των γεγονότων.
Με άλλα λόγια, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. 
Ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει να σκέφτεται αυτό-ενισχυτικά, ενθαρρυντικά για τον εαυτό του και αισιόδοξα για την ζωή του είναι βέβαιο ότι θα έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς και καλύτερη ποιότητα ζωής από κάποιον που έχει επιλέξει τον αυτό-ακυρωτικό και αυτο-υποτιμητικό τρόπο σκέψης.
Αυτοπεποίθηση σημαίνει πίστη στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας. Σημαίνει, επίσης, θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να ανταπεξέλθει στις περιστάσεις της ζωής, όσο φαινομενικά δύσκολες και αν είναι. Σημαίνει γνωρίζω τις ψυχικές μου δυνάμεις και την ισχύ μου!...
Πολλές φορές η αξία μας και ο αυτοσεβασμός "εξαρτάται" από την άποψη που έχουν (οι) άλλοι για εμάς. Οι σκέψεις ενός ανθρώπου που επιδιώκει συνεχώς την έγκριση των άλλων δεν είναι αυθεντικές ούτε και σταθερές και πολύ συχνά οδηγούν σε απρόβλεπτες συμπεριφορές/αντιδράσεις επειδή ακριβώς είναι εξωτερικά καθοριζόμενες. Και φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη έγκρισης, αποδοχής και κυρίως αγάπης από τους άλλους πυροδοτεί μελαγχολικές, καταθλιπτικές και αγχώδεις σκέψεις.
Είναι σίγουρο ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βλαφτεί μόνο 
από «μέσα προς τα έξω» και όχι από έξω προς τα μέσα.
Κανένα εξωτερικό γεγονός δε μπορεί να βλάψει έναν κυρίαρχο νου. Μπορεί να τον βλάψει μόνο αν ο ίδιος ο νους το ερμηνεύσει ως βλαβερό και καταστροφικό.
Το ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάθει κάτι κακό αποκλειστικά μόνο εάν ο νους του το ερμηνεύσει ως «κακό» το υποστήριξε περίτρανα και ο Σωκράτης και βέβαια ο Βούδας. 
Οι σκέψεις μας και οι θεωρήσεις μας, τα πιστεύω μας έχουν αποστολέα και παραλήπτη τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Καθορίζονται από εμάς και είναι αποτέλεσμα της προσωπικής επιλογής που κάνουμε για το αν θέλουμε 
να είμαστε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι. 
Πετυχημένοι και νικητές ή αποτυχημένοι και χαμένοι......
Οι αισιόδοξες και αυτό-ενισχυτικές σκέψεις και η αυτοεκτίμηση έχουν ως αποτέλεσμα μια αποδοτική και γεμάτη ζωή. Οι υποτιμητικές και αρνητικές σκέψεις βυθίζουν το άτομο στη μιζέρια και τη δυστυχία. Εμείς καθορίζουμε τις εμπειρίες της ζωής μας μέσω του τρόπου που σκεφτόμαστε για αυτές και κυρίως του τρόπου μέσω του οποίου ερμηνεύουμε 
και αντιμετωπίζουμε ότι μας συμβαίνει.
Είναι αυτή η ίδια η ποιότητα των σκέψεων μας 
που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. 
Κι αυτά είναι πολύ καλά νέα!!!!!
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΚΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ :))

Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coach for SUCCESS
Κολωνάκι ΑΘΗΝΑ
How important is, in fact,
the way we think about our lives, our actions
and ultimately our happiness?

Do our thoughts guide our happiness or our unhappiness?

So it is, so it is:
our inner reality determines the external!

Believe it!

Because the way we perceive and hence takes on the external situations - what happens to us or we see in our environment - depends directly and mainly on the way we think about them.

The facts and situations of the external reality are basically colorless and neutral.

On the contrary, our thoughts and our perceptions of these are good, bad, pleasant or unpleasant. Good / bad, pleasant / unpleasant, painful or not, are states of mind. In essence, it is our mental mood that we put on the facts by turning them into positives or negatives.

It is the quality of our thoughts that determines the quality of our lives 
and not the other way around.

In the same way, what happens to us is the result of our mental state
and our mental state is not the result of events.

In other words, we are what we think.

A person who has chosen to think self-encouragingly, in a supportive for himself way and is optimistic about his life, it is sure that he is going to have more self-confidence and a better quality of life than someone who has chosen the self-canceling and self-invalidating way of thinking.

Self-confidence means faith in ourselves and in our strengths. It also means that I consider myself capable of coping with the circumstances of life, however seemingly difficult they are. It means I know my mental strength and my power! ...

Many times our value and self-esteem "depends" on the point that others have for us. The thoughts of a person who constantly seeks the approval of others are neither authentic nor fixed, and often lead to unpredictable attitudes and/or reactions because they are externally defined. And of course, in many cases, the lack of approval, acceptance and, above all, love by others, triggers melancholy, depressing and anxious thoughts.

It is certain that a person can only be harmed from "inside out" rather than from outside in.....

No external event can hurt a dominant mind. It can only hurt it if the mind itself interprets it as harmful and devastating.

The fact that man can only be harmed by evil only if his mind interprets it as "evil" has been supported by Socrates and, of course, the Buddha.

Our thoughts and our considerations, our beliefs, have our sender and recipient ourselves.

They are determined by us and are the result of the personal choice we make if we want to be happy or unhappy.
Successful and winners or failed and losers ......

Optimistic and self-reinforcing thoughts and self-esteem result in an efficient and full life. Deceptive and negative thoughts sink the person into darkness and misery. We determine the experiences of our lives through the way we think about them and especially the way we interpret them and we feel that it is happening to us.

It is the very quality of our thoughts
which determines the quality of our lives.

And these are very good news !!!!!

THINK POSITIVE AND DREAM THE BEST :))

Elena Alevizopoulou
Life Coach for SUCCESS
Kolonaki Athens

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018


"When someone else's happiness is more important 
than your own
that is called LOVE
TRUE LOVE!...

Anything else is an expression of whatever else
that mysteriously....and .....unexplainably
some people say it is "love" 
but 
what they really mean is a very weird feeling of possesion and egoism.
THAT IS NOT LOVE!
Calculating what ones gives and what one takes
IT IS NOT LOVE.
Counting how much one has invested in the realtionship
either in gifts and/or feelings...and/or....and/or....
IT IS NOT LOVE
Watching how many important days were not remembered
IT IS NOT LOVE......

If you ever feel
happy because of your or anothers' actions someone else felt better and happier
if your concentration and thinking is about what it is better for him(or her)
even if it is not so good for yourself
then you know...
YOU ARE IN LOVE!
This is TRUE LOVE!


Do not confuse it with other weird feelings that have nothing to do with LOVE..."


Elena Alevizopoulou
Life Coach for SUCCESS
Kolonaki AthensΌταν η ευτυχία κάποιου άλλου είναι πιο σημαντική από τη δική σας
τότε μιλάμε για ΑΓΑΠΗ
για ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ!...

Οτιδήποτε άλλο είναι μια έκφραση άλλου πράγματος
όπου μυστηριωδώς .... και ..... ανεξήγητα
ορισμένοι λένε ότι είναι "αγάπη"
ενώ αυτό για το οποίο μιλάνε πραγματικά είναι ένα πολύ περίεργο αίσθημα κατοχής και εγωισμού.
Αυτό δεν είναι αγάπη!
Το να υπολογίζει κανείς τι δίνει και τι παίρνει σε μια σχέση.....
Δεν είναι αγάπη.
Το να μετρά κανείς πόσο έχει επενδύσει στη σχέση
είτε με δώρα ή/και συναισθήματα ... και/ή .... και/ή ....
Δεν είναι αγάπη.
Το να παρακολουθεί κανείς και να παραπονιέται
για τις πόσες σημαντικές ημέρες δεν θυμήθηκε ο άλλος και δεν γιορτάστηκαν....
Δεν είναι αγάπη ......

Αν αισθανθείτε ποτέ ευτυχία επειδή εξαιτίας των δικών σας (ή και άλλων) ενεργειών,
κάποιος άλλος αισθάνθηκε καλύτερα και πιο ευτυχισμένος
εάν η έννοια σας και η σκέψη σας
είναι για το τι είναι καλύτερο γι 'αυτόν (ή αυτήν)
ακόμη και αν δεν είναι τόσο καλό για τον εαυτό σας
τότε ξέρετε ...- ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ!!!!
ΕΙΣΤΕ Π-Ρ-Α-Γ-Μ-Α-Τ-Ι-Κ-Α ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ!Αυτή είναι αληθινή αγάπη!

Μην την μπερδεύετε ποτέ με άλλα περίεργα συναισθήματα
που δεν έχουν καμία σχέση με την ΑΓΑΠΗ ...


Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coach for SUCCESS
Κολωνάκι Αθήνα

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018


Ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας έγκειται στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας - 
τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας, τους συντρόφους μας..... 
Τα συναισθήματά μας και η στάση μας απέναντι στη ζωή 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εκείνους τους 5 ανθρώπους 
που συναναστρεφόμαστε περισσότερο.

Όσο πιο θετικό το πρόσημο των ανθρώπων γύρω μας 
τόσο πιο θετικά τα αποτελέσματα στη ζωή μας όλη!
Απαντήστε λοιπόν. 
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σας?

Ονομάστε τους...
Ποιος αποτέλεσε κι αποτελεί τέτοια επιρροή στη ζωή σας?
Ποιος κάνει το χαμόγελο να εμφανίζεται πλατύ στο πρόσωπό σας?
Ποιος όταν τον βλέπετε ξέρετε ότι θα σας ..."ανεβάσει"?

Ποιος ....σας φέρνει τύχη?

Με ποιον θέλετε να μιλήσετε όταν δεν νιώθετε καλά και ξέρετε ότι θα το αλλάξει γρήγορα?

Ποιος δεν θα κόψει τον ενθουσιασμό σας και την χαρά σας όταν έχετε πετύχει κάτι αλλά θα τα μεγιστοποιήσει????

Αυτούς τους ανθρώπους θέλετε να σας συντροφεύσουν το 2018
Αυτούς θέλετε στη ζωή σας!

ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!
Κι αναγνωρίστε την ύπαρξη και την αξία που έχουν στη ζωή σας!!!


Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coach for SUCCESS
Κολωνάκι Αθήνα
A great success rate lies with the people we have around us - our partners, our friends, our associates .....
Our feelings and our attitude in life are heavily influenced by those 5 people that we spend more time together daily.

The more positive these people around us the more positive the results in our life overall!

Answer the question to yourself:
Who are these people in your life?

Name them.

Who has been - and is - such an influence in your life?
Who makes the smile show up in your face?
Who has an....uplifting influence on you?
Who .... brings you luck?
Who do you want to talk to when you are not feeling well and you know it will go away after talking with him?
Who will not only cut your enthusiasm and joy when you have achieved something but will maximize it????

These are the people you want to join you in 2018
These are the people you want in your life!

NAME THEM !!!!!!!!!!
And acknowledge the existence and value they have in your life!


Elena Alevizopoulou
Life Coach for SUCCESS
Kolonaki Athens 

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία το σεμινάριό μας: 
"Ο χρυσός κανόνας για επιτυχία και ευημερία."

Η χαρά μας ήταν μεγάλη!...και η συγκίνησή μας ακόμα μεγαλύτερη όταν διαβάσαμε τις έρευνες που συμπλήρωσε το κοινό στο τέλος του σεμιναρίου.

Σας παραθέτω κάποια από αυτά και θα καταλάβετε.....

Στην ερώτηση: 
Τι αποκομίσατε από την συμμετοχή σας σε αυτό το σεμινάριο
οι απαντήσεις ήταν:

""Συμπληρώθηκε άλλο ένα μεγάλο κομμάτι στο πaζλ για να βελτιώσω τον τρόπο σκέψης μου. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ!!!

"Βλέπω (την ζωή) πιο ήρεμα και πιο θετικά.

"Μου θύμισε το view-point που πρέπει να έχω!

"Κέρδισα μια πολύ πιο θετική στάση για την ζωή - ανεκτίμητο :))

"Χαμόγελα. Χαμόγελα. Χαμόγελα.

"Αποφάσισα ότι δεν υπάρχουν εμπόδια!!
Μπορώ να συνεχίσω πολύ καλύτερα την ζωή μου.

"Κατανόηση του ενθουσιασμού για πρώτη φορά, ως συναίσθημα και ως στάση ζωής. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

" Φεύγω με διάθεση να δημιουργήσω και με όρεξη για παιχνίδια!

"Ηδη νιώθω και αισθάνομαι τη ζωή ομορφότερη και καλύτερη.

"Κατάλαβα ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς τους ίδιους.

"Δεν πρέπει να κοιτάω τα εμπόδια.

"Τι άλλο? Την χαρά της δημιουργίας!!!!
 Φεύγω με μία άλλη στάση ζωής. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν είμαι το ίδιο άτομο με εκείνο που μπήκε πριν 4 ώρες στο ξενοδοχείο. Είμαι ευγνώμων.

"Να είμαστε πάντα θετικοί και να παλεύουμε για τους στόχους μας χωρίς φόβο.

"Είχα μια πολύ δύσκολη μέρα και φεύγω όπως πάντα με την καλύτερη διάθεση, καθώς με την άσκηση του Michel συνειδητοποίησα πως μια ''κακή'' μέρα 
μπορεί μέσα σε ένα λεπτό να γίνει ''καλή'', 
αρκεί να μπορέσω με την σκέψη μου και τη διάθεσή μου να ξεπεράσω τα εμπόδια που εμφανίστηκαν ή να τα μετατρέψω σε θετικά στοιχεία που θα με βοηθήσουν να γίνω πιο δυνατή και να πετύχω αυτά που θέλω πραγματικά! 

"Με την θετική σκέψη προσπερνάς πιο εύκολα τα εμπόδια. Τώρα το ξέρω ΤΟ ΕΙΔΑ!

"Με αυτά που έμαθα και κατάλαβα σήμερα θα μπορέσω ευκολότερα να αντιμετωπίσω πολλά (αν όχι όλα) από τα εμπόδια που προκύπτουν σε στόχους της ζωής μου.

"Αυτό που αποκόμισα από την συμμετοχή μου στο σεμινάριο είναι να θέτω τους στόχους χωρίς να υπολογίζω τα εμπόδια, τους φόβους και την κατάσταση που επικρατεί γύρω μου.

"Την λύση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση αυτών, όπως και την εμφάνιση του χαμογελαστού εαυτού μου.

"Ότι όλοι οι στόχοι μου μπορούν να υλοποιηθούν!!!!

"Σκέφτομαι ότι μπορώ να προσφέρω θετική ενέργεια και να πω πράγματα σε κοντινούς μου καλούς φίλους που αυτό το διάστημα βιώνουν μαζεμένες αρνητικές καταστάσεις και να αλλάξω εντελώς την κατάστασή τους.

"Ότι οι στόχοι μου μπορούν να επιτευχθούν.

"Νέα σκέψη κι οπτική στη διαχείριση της ζωής μου.
 Θέλω οπωσδήποτε να ξανασυμμετάσχω.

"Να δω από άλλη οπτική γωνία τις καταστάσεις στη ζωή μου.

"Δημιουργικά σχήματα, οργάνωση σκέψεων, αυτογνωσία.

"Ότι πρέπει συνεχώς να δημιουργώ και να μην βλέπω τα πάντα σοβαρά, γιατί τότε θα πετύχω τους στόχους μου και θα είμαι πραγματικά ικανοποιημένη με εμένα και την ζωή μου.

"Ανανεώθηκα. Επικεντρώθηκα ξανά στους στόχους μου.
Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσω!!!!!!!"""""Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι 
η ζωή σας δεν θα είναι το ίδιο 
μετά από ένα μας σεμινάριο.

Ελπίζουμε να είστε μαζί μας στο επόμενο ;-)


Elena & Michel 
Life Coaching for SUCCESS

Κολωνάκι Αθήνα

Kαι μερικές στιγμές από το σεμινάριο
 
 
It is very important in life to have clear and written goals.
I will never stop repeating and emphasizing on the rightness of what Buddha taught:
"Our thoughts have much more power than we could imagine."

Or as Henry Ford put it :
"Whether you think you can or think you can't, you are right."

So our lives are very much in our hands or ... even more correctly ... in our minds.

We have to make it and shape it like we want it.

The best way to see it is as a nice empty canvas ready to be painted.
We can put whatever we want there - we first .....
because if we do not do it first my friends, someone else will do it or ... life itself ....

So, it is much better to prevent that from happenning and to put ourselves our own colors first.
To put our own images and dimensions in everything.

Don't you agree???

It has been observed through researches over and over again
that
people with clear written goals
accomplish far more in less time
than those who don't.

It does not cost anything
AND
IT IS ALSO VERY VERY EFFECTIVE!!!!!

TRY IT IMMEDIATELY YOURSELVES.

For any help you may need
Contact us

Elena Alevizopoulou
Life Coaching for SUCCESS
Kolonaki Athens


Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή να έχουμε ξεκάθαρους και διατυπωμένους στόχους.
Δεν θα κουραστώ ποτέ να λέω και να τονίζω την ορθότητα αυτού που δίδαξε ο Βούδας: 
"Οι σκέψεις μας έχουν πολλή μεγαλύτερη δύναμη από ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε."

Ή όπως πολύ σωστά το έθεσε ο Henry Ford: 
"Είτε πιστεύετε ότι μπορείτε ή ότι δεν μπορείτε, έχετε δίκιο." 

Η ζωή μας λοιπόν είναι σε μεγάλο βαθμό στα χέρια μας ή ...ακόμα πιο σωστά ....στο μυαλό μας

Πρέπει να την πλάσουμε και να την διαμορφώσουμε όπως εμείς θέλουμε.

Ο καλύτερος τρόπος να την δούμε είναι ως έναν υπέροχο λευκό καμβά έτοιμο να ζωγραφιστεί.
Μπορούμε να βάλουμε ότι θέλουμε εκεί - εμείς πρώτοι.....
γιατί εάν δεν το κάνουμε εμείς φίλοι μου, θα το κάνει κάποιος άλλος ή ...η ίδια η ζωή....

Καλύτερα λοιπόν να την προλάβουμε και να βάλουμε τα δικά μας χρώματα πρώτοι.
Να σχηματίσουμε τις δικές μας εικόνες και διαστάσεις στο κάθε τι.

Δεν συμφωνείτε???

Έχει παρατηρηθεί μέσα από έρευνες ξανά και ξανά 
ότι 
οι άνθρωποι που γράφουν και διατυπώνουν ξεκάθαρα τους στόχους τους 
για το μέλλον 
έχουν μεγαλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα 
από ότι εκείνοι που δεν το κάνουν.

ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 
ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ!!!!!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΑ.

Για οποιαδήποτε βοήθεια τυχόν χρειαστείτε
Επικοινωνήστε μαζί μας

Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coaching for SUCCESS
Κολωνάκι Αθήνα 

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017
Η ομορφιά της ζωής δεν εξαρτάται 
από το πόσο χαρούμενος είσαι εσύ 
...αλλά για το πόσο ευτυχισμένοι μπορούν να είναι άλλοι 
εξαιτίας ΣΟΥ!!!....

Δεν συμφωνείτε φίλοι μου????

Σκεφτείτε τις στιγμές που βοηθήσατε αποτελεσματικά τους άλλους και πόσο χαρούμενος αισθανθήκατε να τους βλέπετε 
να αισθάνονται και να είναι καλύτερα 
αφού εσείς είχατε κάνει κάτι γι' αυτούς ...!!!! :))

Βλέπετε?!?!?!?!?


Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coach for SUCCESS
Κολωνάκι Αθήνα 
The beauty of life 
does not depend on how happy you are...
but 
on how happy others can be 
because of YOU!!!....

Don't you agree my friends????

Think of times that you helped effectively others and how much happy you felt seeing them feeling and being better after you did something for them....!!!! :))

You see?!?!?!?!? 


Elena Alevizopoulou 
Life Coaching for SUCCESS
Kolonaki Athens
Greece

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017


https://www.healingeffect.gr/2017/08/megali-ypothesi-na-ise-iremos-tipota-de-se-angizi.html

Το ακόλουθο κείμενο το διάβασα πριν λίγες μέρες από την Εύα Αροτσίδου.
Ήταν σαν να το έχω γράψει εγώ....

Σας το παραθέτω.
[Ή αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο link που έχω επισυνάψει και να το διαβάσετε εκεί.]

και...ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΗΡΕΜΟΙ!!!

Μην αφήνεται τίποτα και κανέναν να σας αναστατώσει (τουλάχιστον όχι για πολύ)!!!


"Τις θυμάσαι εκείνες τις μέρες. Τις δύσκολες, τις στενάχωρες, που σου έφερναν τεράστια εσωτερική αναστάτωση. Τις θυμάσαι έντονα. Ακόμη και τώρα, όταν το μυαλό σου τις ανακαλεί, σου φέρνουν ταχυκαρδίες, σφίξιμο και μια γεύση πίκρας. Όλοι λίγο-πολύ έχουμε περάσει ή περνάμε δύσκολα.

Σημασία όμως δεν έχει τι περνάμε, αλλά πώς το διαχειριζόμαστε. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κακοκεφιά και τη σύγχυση σε κάτι όμορφο. Και τι πιο όμορφο απ’ το να κάνεις δώρο στον εαυτό σου την ηρεμία σου;

Μεγάλη υπόθεση να είσαι ήρεμος. Τίποτα δεν μπορεί να σ’ αγγίξει και τίποτα δεν μπορεί να σε αναστατώσει. Είσαι σε μια κατάσταση πλήρους ζεν. Το μυαλό σου επικεντρώνεται μόνο στα όμορφα, αφήνοντας στην άκρη ό,τι μπορεί να του προκαλέσει σύγχυση και δυσάρεστες σκέψεις. Σαν μια διαδικασία άμυνας απέναντί τους. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά όταν συμβεί θα είσαι άλλος άνθρωπος.

Γιατί να μην προσπαθήσεις; Γιατί να αφήσεις να σε επηρεάζουν όλα αυτά; Άγχος, πίεση κι υποχρεώσεις είναι σε ημερήσια διάταξη. Ποιος είναι άλλωστε ο καθένας, που έχει έτσι αυθαίρετα το δικαίωμα, να σε ταράζει; Υπάρχουν πολλοί, που το κάνουν στην καθημερινότητά σου.

Απ’ το αφεντικό που ξύπνησε μες τα νεύρα και ξεσπάει πάνω σου, το φίλο που σε κατακρίνει για τις επιλογές σου, το άτομο που είσαι ερωτευμένος και σε αγνοεί ή ακόμη κι απ’ τους ίδιους σου τους γονείς. Γκρίνιες, μουρμούρες, αναρίθμητα κατηγορώ που σου προσφέρουν απλόχερα κι εσύ απλώς σφίγγεις τις γροθιές σου, για να μην εκτοξευτούν στα μούτρα κανενός.

Λάθος τακτική. Αδιαφόρησε.
Εσύ είσαι εκείνος, που είσαι υπεύθυνος για τη ζωή σου. Κανένας άλλος.
Κι όσο πιο σύντομα το ενστερνιστείς, τόσο πιο ήρεμα θα αισθανθείς. Σκληρή τακτική.

Θέλει δουλειά. Αλλά τίποτα δεν έρχεται εύκολα, πόσο μάλλον η ηρεμία. Η ήρεμη αντιμετώπιση σε κάνει να έχεις τόσο γαλήνη στην ψυχή, που αυτό μετά σε βοηθά να έχεις σ’ όλα μια πιο ψύχραιμη ....διαχείριση.

Άλλωστε το αξίζεις. Είσαι σε κανένα πρόγραμμα τιμωρίας και πρέπει να αυτομαστιγώνεσαι συνεχώς κι αδιαλείπτως; Έτσι καταντάει μαζοχισμός. Όλοι αξίζουν μια ήρεμη ζωή, μακριά από συνεχείς διαλόγους στο μυαλό και δεύτερες φωνές, να σε κατακρίνουν. Βούλωσέ τους το στόμα. Κι ακόμη όταν πάνε να ξαναπούν κάτι, κλείσε τα αυτιά σου. Γύρνα το κεφάλι σου αλλού κι ασχολήσου με κάτι όμορφο.

Διότι τα όμορφα κι ήρεμα πράγματα μας κάνουν όμορφους κι ήρεμους τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Μας κάνουν να αναλωνόμαστε στα ουσιαστικά και μόνο. Δεν ασχολούμαστε με μικρότητες. Επικεντρωνόμαστε έτσι μόνο στα καλά στοιχεία των άλλων, στην ποιότητα της σχέσης μας μαζί τους και δεν εστιάζουμε στα αρνητικά τους. Βλέπουμε έτσι τη ζωή αισιόδοξα κι αντιμετωπίζουμε τα πάντα με χαμόγελο. Κι όταν κάποιος χαμογελά λάμπει και κάνει και τους άλλους να χαμογελούν. Είναι μεταδοτικό.


Να είστε ήρεμοι λοιπόν. Να φροντίζετε τον εαυτό σας σαν το πολυτιμότερο δώρο. Να του λέτε λόγια γλυκά, να τον παινεύετε και σε καμία περίπτωση να μην τον τιμωρείτε.
Μπορεί η ζωή να είναι ομαδικό άθλημα, αλλά στο τέλος μόνος σου είσαι πάντα παρέα με τον εαυτό σου.

Τι λέτε, δεν του αξίζει να είναι τουλάχιστον ήρεμος κι ευτυχισμένος;"
Δεν συμφωνείτε?

Έλενα Αλεβιζοπούλου
Life Coach for SUCCESS
Κολωνάκι
Αθήνα